Site icon Centar Marković

O nama

Naš tim

Danijel Marković

master defektolog-oligofrenolog

Obrazovanje

Osnovne studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu je završio 2010. godine, sa prosečnom ocenom 9,43. Master studije na pomenutom Fakultetu je završio 2014. godine, sa prosečnom ocenom 10. Tom prilikom je odbranio master rad na temu „Komunikacioni profili i teorija uma dece predškolskog uzrasta“. Nakon toga upisuje doktorske akademske studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu. Sve ispite predviđene programom je položio sa prosečnom ocenom 10. Trenutno radi na doktorskoj disertaciji iz oblasti autizma.

Radno iskustvo

Kao defektolog je počeo da radi 2010. godine, u jednoj od najvećih predškolskih ustanova u Beogradu. U predškolskoj ustanovi radio sa decom sa autizmom i drugim neurorazvojnim poremećajima koja su bila uključena u sistem inkluzivnog vaspitanja i obrazovanja. Realizovao je veći broj predavanja i radionica u cilju osnaživanja kompetencija vaspitača i stručnih saradnika za rad sa decom sa teškoćama u razvoju. Poslednjih nekoliko godina radi u privatnoj praksi. Jedan je od osnivača Centra za ranu intervecniju i specijalnu edukaciju Marković.

U dosadašnjnoj karijeri radio je sa decom sa autizmom, intelektualnom ometenošću, poremećajem socijalne komunikacije, specifičnim smetnjama u učenju, razvojnim poremećajem pažnje udruženim sa hiperaktivnošću, i decom kojoj je iz različitih razloga bila neophodna podrška tokom razvoja i učenja. Ima veliko iskustvo u izradi pedagoških profila i individualnih obrazovnih programa za decu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Osim toga, poseduje i značajno iskustvo u primeni teleprakse u cilju pružanja podrške deci i njihovim porodicama. Na poziv udruženja Autizam Srbija učestvovao je u kreiranju obuke u okviru IPA+ projekta za unapređenje profesionalnih kompetencija stručnjaka iz drugih oblasti, za rad sa osobama sa autizmom. Bavi se i naučno-istraživačkim radom. Do sada je u časopisima vrhunskog i istaknutog nacionalnog značaja, objavio tri naučna rada iz oblasti autizma i intelektualne ometenosti. Jedan rad iz pomenutih oblasti je publikovan u Zborniku radova sa međunarodnog naučnog skupa.

Naučni radovi

Marković, D., & Kaljača, S. (2017). Samopovređivanje osoba sa težim oblicima intelektualne ometenosti. Beogradska defektološka škola, 23(2), 51-70.

Marković D., & Tomić, K. (2018). Maladaptivno ponašanje dece sa poremećajem autističkog spektra i dece sa intelektualnom ometenošću. Specijalna edukacija i rehabilitacija 17(1), 33-61.

Marković, D. (2019). Razvoj funkcionalnih komunikacionih veština kod dece sa poremećajem autističkog spektra. Beogradska defektološka škola, 25(1), 85-118.

Marković, D. (2019). Topografija samopovređivanja kod dece sa poremećajem autističkog spektra i dece sa intelektualnom ometenošću. Zbornik radova-10. Međunarodni naučni skup „Specijalna edukacija i rehabilitacija danas “, Beograd, Srbija, 25–26.10.2019., 245-252.

Miljana Marković

master defektolog-oligofrenolog

Obrazovanje

Osnovne studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu je završila 2011. godine.  Master studije na pomenutom Fakultetu je završila 2017. godine. Tom prilikom je odbranila master rad na temu „Zadovoljstvo životom kod osoba sa intelektualnom ometenošću u odnosu na procenjenu potrebu za podrškom i depresivnu simptomatologiju“. Na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu je završila kurs iz Opšte i specifične reedukacije psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i relaksacijom. Time je stekla zvanje reedukatora psihomotorike.

Radno iskustvo

Kao defektolog je počela da radi 2013. godine, u privatnom terapeutskom centru za decu sa teškoćama u razvoju u Beogradu. Jedan je od osnivača Centra za ranu intervenciju i specijalnu edukaciju Marković (Centar Marković).

U dosadašnjoj karijeri je radila sa velikim brojem dece sa autizmom, intelektualnom ometenošću, poremećajem socijalne komunikacije, specifičnim smetnjama u učenju i razvojnim poremećajem pažnje udruženim sa hiperaktivnošću, i decom kojoj je iz različitih razloga bila potrebna podrška tokom razvoja i učenja. Ima veliko iskustvo u planiranju i programiranju rada sa decom predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Poseduje i značajno iskustvo u primeni teleprakse u cilju pružanja podrške deci i njihovim porodicama.

Exit mobile version